ITC

Анализа на Бизнис Процеси

Е-пошта Печати PDF

Од аспект на заокружувањето на нашата дејност овој оддел претставува задолжителна компонента и прв методолошки чекор во реализацијата на било кој сложен проект во делот на компанискиот консалтинг.

Analysis of Business Processes

Нашето теоретско знаење, искуствени сознанија и вештини ги ставаме во функција на:

ITC servicesсите клиенти кои се во процеси на реорганизација (reengineering) и имаат потреба од воспоставување современи организациони системи:

ITC servicesорганизациона шема
ITC servicesсистематизација
ITC servicesпринципи и процедури
ITC servicesсистеми за наградување и мотивација
ITC servicesправна регулатива
ITC servicesсоздавање основа за корпоративно управување

ITC servicesклиенти кои имаат потреба да имплементираат софтверски решенија и тоа преку партнерските информатички компании при подготовките за имплементација на современи информатички решенија (софтвери за ERP и Document Management)

Нашата дејност опфаќа три посебни, но и комплементарни методски целини

ITC servicesДлабинско скенирање на моменталните состојби кај клиентите
ITC servicesПрепорака за проектирање едноставен систем за воспоставување организациона ефикасност, функционалност и профитабилност
ITC servicesУправување со бизнисот преку примена на современи IT решенија за водење и унапредување на комплетните бизнис процеси - согласно најсовремените стандарди за TQM, ISO, HACCP и за управување со севкупната активна и пасивна компаниска документација

 

Сертификати

Станете сертифициран менаџер за безбедност на храна во ресторан и зголемете си ги шансите за работа во интернационални компании.

International Training and Consulting Company ( ITC Консалтинг –www.itc.com.mk), тргнувајќи од се поголемата потреба и можностите за зголемување на вработливоста кај младите луѓе ...

Прочитај повеќе >>

 

Контакт Центар

ул. Иво Лола Рибар 72б/29, 1000 Скопје, Македонија

  • Тел: + 389 3 111 191
  • Тел 2: + 389 3 065 777
  • Факс: + 389 3 111 191
  • Е-пошта: contact@itc.com.mk
  • Веб Сајт: www.itc.com.mk