ITC

Системи за Управување со Квалитет (QM)

Е-пошта Печати PDF

Менаџментот со квалитет подразбира систем од процедури, протоколи и документи со кои се дефинираат, планираат, управуваат, контролираат и евалуираат сите постоечки и предвидливи внатрешни и надворешни релации на една компанија.

Целта на QM е градење, одржување, потврдување и унапредување на квалитетот на сите нивоа на кои компанијата комуницира со крајните корисници и внатрешните учесници во создавањето, развивањето и продавањето на компаниските производи или услуги.

Quality Management

Овој процес е и мошне одговорна обврска и предуслов за сите оние компании кои во своето работење треба да имплементираат и спроведуваат некои од меѓународните стандарди (ISO, HACCP, CE...) или претставуваат дел од меѓународен конзорциум каде се практикува корпоративното управување.

Нашите услугите опфаќаат:

ITC servicesИмплементација на ISO

ITC servicesИмплементација на HACCP

ITC servicesПоставување систем за менаџмент со квалитет согласно принципите за корпоративно управување

ITC servicesВоспоставување механизми за контрола на управните процеси (Controling)

 

Сертификати

Станете сертифициран менаџер за безбедност на храна во ресторан и зголемете си ги шансите за работа во интернационални компании.

International Training and Consulting Company ( ITC Консалтинг –www.itc.com.mk), тргнувајќи од се поголемата потреба и можностите за зголемување на вработливоста кај младите луѓе ...

Прочитај повеќе >>

 

Контакт Центар

ул. Иво Лола Рибар 72б/29, 1000 Скопје, Македонија

  • Тел: + 389 3 111 191
  • Тел 2: + 389 3 065 777
  • Факс: + 389 3 111 191
  • Е-пошта: contact@itc.com.mk
  • Веб Сајт: www.itc.com.mk